Folklor/Mif

Yaş filteri

Odisseya

Homer
3

İliada

Homer
3

Məişət nağılları

2.5

Sehirli nağıllar

3

Uşaq folkloru

3

Əfsanələr

3

Tap-tapmaca

4

Tarixi rəvayətlər

2

Bayatılar

2.5

Xalq mahnıları

2

Robin Hud

3

Dədə Qorqud dastanı

4

Qaçaq Kərəm

3

Qaçaq Nəbi

4